یک ماشین که به مواد پردازش شده توسط سنگ زنی و یا خرد کردن